Menu

+02 5118 588

Скопје

ул.6 бр.54, с.Стајковци, 1040

За нас

Оли Шпед започнува со својата работа во 2005 година и од тогаш навака е во континуиран развој. Од нашата компанија до вашата дестинација нашиот персонал на Оли Шпед се тука да ви помогнат. Благодарение на современиот начин на работа и организација нашите возила ви стојат на располагање за внатрешен и меѓународен транспорт, локална дистрибуција и селидби, како и секаков вид на габарити. Нашиот возен парк постојано се зголемува, моментално располага со 100 возила од кои комбиња, камиони, шлепери, приколки оспособени за секаков вид на транспорт кои годишно поминуваат 10.000.000 км во земјата и во странство. Возилата се комплетни со ЦМР и каско осигурувања, со ГПС кој што овозможува нивно постојано следење и 24 часовна комуникација со истите каде и да се наоѓаат.


Нашата фирма е сертифицирана со стандардот за квалитет ISO 9001.

 

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ
Симни .PDF документ

ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ започнува со својата работа во 2005 година и од тогаш навака е во континуиран развој. Основната дејноста на фирмата е интернационален транспорт и дистрибуција, селидба и сервис на возила.

Нашата мисија е унапредување и проширување на компанијата преку постојано обновување и зголемување на возниот парк, едукација на работниот кадар, зацврстување на соработката со постоечките клиенти како и привлекување на други потенцијални клиенти.

Нашата визија е фирмата да прерасне во една од водечките компании во Република Македонија, да бидеме синоним за компанија која поставува високи стандарди за транспорт и логистика која има добар тим за работа,и успешна и здрава соработка со клиентите. Истовремено ќе работи и функционира во чекор со времето и промените кои доаѓаат.

– ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ изјавува дека главната цел на раководството и сите вработени е давање на квалитетни услуги на своите клиенти што одговара на сите нормативни барања и е во согласност со стандардите пропишани при транспортот.
– ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ континуирано ќе го следи степенот на задоволство на клиетите и ќе ги проучува и исполнува нивните препораки, барања и рекламации се со цел истите да ги користи за подобрување на своите услуги.
–  ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ се грижи за долготрајна и квалитетна соработка со сите заинтерсирани страни, со цел обезбедување на квалитетни услуги.
–  ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ се стреми да одржува тим од висококвалификуван и мотивиран персонал и води сметка за одржување и благопријатен творечки амбиент.
–  ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ ќе се грижи за континуиранa обука и едукација на вработените како основна потпора на Системот за управување со квалитет.
–  ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ ќе го поддржува Системот за управување со квалитет во согласност со барањата на меѓународниот стандард ISO 9001:2015.
–  ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ се обврзува на идентификација на корективни мерки и идентификување на ризиците и превземање на соодветни мерки за нивно намалување или отклонување, за постојано унапредување на квалитетот на услугите кои ги нуди.
– ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ применува процесен период кон создавање и одржување на Системот за управување со квалитет и за таа цел извршува идентификација, планирање, воведување, контрола и континуирано подобрување на сите процеси кои имаат влијание врз квалитетот на сите услуги.
–  ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ им гарантира на своите клиенти коректност и максимално исполнување на превземените ангажмани.
– ОЛИ-ШПЕД Д.О.О.Е.Л. СКОПЈЕ се обврзува на исполнување на барањата на Законската регулатива, заштита на работната и на животната средина, заштита на здравјето и безбедност на вработените и сите заинтересирани страни.Во Скопје,

11.02.2020 год.

Управител

Г-дин Боби Јордановски

____________________________


Бројот на вработени во нашата компанија е во постојан пораст. Денес во компанијата се вработени 130 лица кои се професионално обучени за извршување на своите задачи и должности.

Објектот на Оли Шпед се простира на 7000 м2, административна зграда, паркинг простор и магацински простор (од 1000 м2). Своето постоење го оправдуваме со остварување на позитивен финансиски резултат, постојан раст и развој и инвестирање со проширување на капацитетите. Растот на компанијата и движењето на профитот се прикажани на следниот графикон

Визија

Фирмата да прерасне во една од водечките компании во Република Македонија,да бидеме синоним за компанија која поставува високи стандарди за транспорт и логистика која има добар тим за работа,и успешна и здрава соработка со клиентите. Истовремено ке работи и е функционира во чекор со времето и промените кои доаѓаат

Мисија

Нашата мисија е унапредување и проширување на компанијата преку постојано обновување и зголемување на возниот парк, едукација на работниот кадар, зацврстување на соработката со постоечките клиенти како и привлекување на други потенцијални клиенти.

Scroll Up